Selasa, 19 Mei 2020

Surat Keputusan Panitia Zakat Fitrah 1441 H

SHARE

SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHODAQOH NADHLATUL ULAMA
DESA BANGLARANGAN
Nomor : 039/NUCARE-LAZISNU/B.1/V/2020
Tentang
PEMBENTUKAN PANITIA ZAKAT FITRAH 1441 H
DESA BANGLARANGAN

Menimbang : 
a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan zakat di UPZ LazisNU Banglarangan Kec. Ampelgading-Pemalang dipandang perlu mengangkat SDM yang namanya tercantum dalam keputusan ini menjadi panitia pelaksana harian;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan UPZ Lazisnu Banglarangan tentang pembentukan panitia Zakat Fitrah;

Mengingat : 
a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus NU, Pengurus Masjid dan Perwakilan Pengurus Mushola Desa Banglarangan bertempat di Masjid Jami’ Baitussalam tentang Pembentukan Panitia Zakat Fitrah 1441 H.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : 
Mengesahkan nama-nama Panitia Zakat Fitrah UPZ Lazisnu Banglarangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
KEDUA : 
Mengamanatkan kepada Panitia Zakat Fitrah UPZ Lazisnu Banglarangan untuk melaksanakan tugas pengumpulan zakat dengan sebaik-baiknya dengan kaharusan untuk senantiasa berpedoman kepada aturan zakat serta petunjuk-petunjuk dari Ulama.
KETIGA : 
Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KEMPAT : 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. selengkapnya lihat disini

Ditetapkan di : Banglarangan
Pada Tanggal : 19 Ramadhan 1441 H
12 Mei 2020 M
SHARE

Admin :

Website Resmi Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh Pengurus NU Care - Lazisnu Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang. Email : lazisnubanglarangan@gmail.com

0 Comments: